Tab Menu

Địa ngục biến tướng đồ 1 - Giang Dật Tử (trọn bộ)

Đia ngục biến tướng đồ - tranh ảnh Painting of Scenes of the Hells
Một khi đã tắt thở thì sanh mạng không còn, con người khi đã có sanh thì không tránh khỏi cái chết, sau khi chết đi về đâu, chúng ta không thể không biết, có thể vãng sanh cực lạc hay không? Địa Ngục Biến Tướng Đồ là giới thiệu cho mọi người biết rõ đọa xuống địa ngục phải chuốc lấy những chân tướng của tội báo, đồng thời cũng thuyết minh

địa ngục quả báo hoàn toàn là tự làm tự chịu, chẳng phải là vua Diêm La định tội, cho nên chúng tôi trong tâm rất hy vọng sau khi đã xem bức họa đồ này có thể đánh thức được mọi người hiểu rõ thân người đáng quý, khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp đọa địa ngục thật là đáng sợ.
- - -
1. A Di Đà Phật và chư Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh cực lạc thế giới. Đời người quan trọng nhất không có gì sánh bằng là đời này có thể cầu sanh Tịnh Độ, liễu thoát sanh tử vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ luân hồi mà Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là Tịnh Địa thù thắng nhất, là A Di Đà Phật với nguyện lực không có gì sánh bằng đã thành tựu. Mục đích là phải giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Chỉ cần chịu tin có thể nguyện có thể hành, lão thật niệm Phật đầy đủ Tín Nguyện Hạnh tam tư lương, mà y giáo phụng hành, một đời hành trì không thay đổi. Lúc sắp mạng chung nhất định được Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn.
2. Cần tu thập thiện được sanh thiên, không được vãng sanh cực lạc nhưng một đời tu thiện tích đức lâm chung cũng được vãng sanh Thiên đạo hưởng Thiên phước. Nhưng ít nhất phải đầy đủ tiêu chuẩn của thập thiện. Cái gì gọi là thập thiện: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si.

3. Nhờ vào Ngũ Giới được thân người. Phật dạy thân người khó được giống như rùa biển gặp khúc cây có lỗ, lại nói một khi mất thân người vạn kiếp khó được lại. Làm thế nào đời sau chắc chắn có thể được lại thân người, điều kiện căn bản nhất phải tu trì đầy đủ Ngũ Giới. Cái gì gọi là ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Còn như giàu sang nghèo hèn đều do tạo tác thiện ác nhiều ít mà định. Ngạn ngữ nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tạo giả thị”. Chúng ta phải rõ ràng minh bạch cái đạo lý này.

4. Tạo tác thập ác thì linh hồn quy đến địa phủ. Cái gì gọi là thập ác, phản diện của thập thiện tức là thập ác. Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một đời nếu không biết tu học thiện nghiệp, không minh bạch nhân quả sự lý, không biết tu thiện tích đức, thoáng qua vô thường đã đến hồn quy địa phủ, hối hận đã trễ.

5. Hối hận đã không kịp, vô thường phán quan đến thanh toán, lúc này đại mộng mới tỉnh. Lúc sanh tiền đã tạo tác đủ thứ, sau khi chết mỗi thứ đều phải thanh toán.

6. Quỷ vương dạ xoa toàn là do nghiệp lực biến hiện ra. Tất cả cảnh tượng trong địa ngục hoàn toàn do nghiệp lực của mình chiêu cảm. Người không đầy đủ cái nhân địa ngục thì không cảm thọ cảnh giới âm u kinh sợ, cũng chẳng phải là diêm la vương trừng phạt tội nhân tàn khốc.

ĐIỆN THỨ NHẤT LÀ TẦN QUẢNG VƯƠNG
7. Điện này làm chủ nhân gian thọ yểu. Kiết hung và âm gian thọ hình tội báo. Tất cả tội hồn bị áp giải đến chỗ điện thứ nhất Tần Quảng Vương tiếp nhận phân xử. Y theo tội hình nặng nhẹ, đày đi các ngục để thọ tội tiêu nghiệp. Nếu công và lỗi của người bằng nhau thì miễn thọ tội, có thể trực tiếp chuyển đến điện thứ mười đi đầu thai.

8. Ở trước nghiệp kính đài không người tốt, xảo quyệt gian trá khó tránh khỏi hành hình. Vạn thứ mang không đi chỉ có nghiệp tùy thân. Một đời tạo tội nghiệp, ở trước nghiệp kính đài hiện nguyên hình không thể chối cãi.

9. Bá thiện hiếu vi tiên tự sát tội rất nặng. Tự sát là ngu si cũng là rất khổ. Sau khi tự sát tội báo càng khổ phải chịu sự đau khổ tự sát trở lại nhiều lần, bởi vì tứ ân chưa trả. Tứ ân là: ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia, ân chúng sanh. Trách nhiệm chưa tròn mà tự sát coi nhẹ sanh mạng, chẳng những khiến cho cha mẹ đau lòng, bỏ vợ con không chăm lo, đây là thảm kịch nhân gian cho nên cái tội đặc biệt nặng.

10. Thiên hạ loạn lạc, hầu như mất đi lương tri lương năng bởi không tiếp nhận nền giáo dục đạo đức, ở trong đời ác ngũ trược, rất dễ tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, như đam mê dâm dục, mê đắm cờ bạc, nghiện rượu như mạng sống. Bất hiếu với cha mẹ, vong ơn phụ nghĩa v.v... Đây đúng là một khi lỡ chân hối hận muôn đời, sắp chết đến nơi hối hận đã muộn.

11. Các ngành các nghề không chịu an phận kỳ đạo, tạo vô lượng nghiệp đắc vô biên tội. Cái tội căn của con người là do Tham Sân Si tam độc. Ngày nay đạo đức không còn, đều do không tuân theo lời dạy bảo của thánh hiền. Rất nhiều người chỉ biết bề ngoài của tôn giáo, nhưng không biết rõ tôn giáo, tinh thần chân chánh của tôn giáo là giáo dục đạo đức, cho nên chỉ trọng hình thức, mà không trọng kết quả thật chất của nó, khiến cho vô số chúng sanh càng mê hoặc càng đọa lạc.

12. Học không an đạo hổ thẹn với thánh hiền. Học sách thánh hiền mục đích để làm gì, là chí hướng học theo thánh hiền, học sách thánh hiền chỉ tại giáo dục hóa dân. Nếu không thể y giáo phụng hành làm gương mẫu thì vẫn đọa vào trong danh lợi. Sau khi chết, trước tiên đều phải đến đây bổ túc thọ giáo, xong rồi đày qua địa ngục khác chịu tội tiêu nghiệp.

13. Xảo mưu du thủy thiên hang mãn, cô phụ nhân gian nhất phiến thành.
Người gánh vác công việc giáo dục xã hội tạo phục vụ giáo dục quần chúng, phải niệm niệm vì chúng sanh tạo phước. Nếu từ trong mưu lợi, không những phá hoại hình tướng bề ngoài cũng cô phụ lòng tốt của tín chúng. Thí dụ như vì người tụng kinh bái sám bỏ sót chữ hoặc sót trang hoặc không chuyên không thành. Sau khi chết trước tiên phải bổ túc kinh tiêu nghiệp, xong rồi thì đày qua địa ngục khác, chịu tội tiêu nghiệp.

14. Thanh đăng như đậu thiên cân du, nan chiếu hắc tâm vô đạo nhân.
Kẻ tài năng trí thức có thể tạo phước cho quần chúng cũng có thể tổn hại chúng sanh, mượn danh hiệu của tôn giáo, không thể phụng trì kinh giới, y giáo phụng hành, một ngày kia vô thường đến khổ báo không kham nổi, càng huống chi là:
Thí chủ một hạt gạo
Lớn hơn núi tu di.
Đời này không liễu đạo
Dư báo còn phải mang lông đội sừng trả.

15. Người tạo tác y theo tội nghiệp áp giải đến các ngục, thọ báo tiêu nghiệp. Tùy theo của nghiệp lực lưu chuyển, lúc sanh tiền đã tạo tất cả. Bây giờ đọa vào cảnh địa ngục nào, phải chịu tội hình nào, tự mình đều phải thọ tội.

#blsrcPhần 2 >>

#blsrc http://thondida.com
Cùng SaliproIT Blog chia sẻ Thế giới công nghệ 4.5 sao

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))