Tab Menu

Lỗi: The server tag is not well formed ...

tag is not well format
Error 15 The server tag is not well formed. Lỗi này thường xuất hiện khi load và hiển thị CSDL lên các server control. Không phải lỗi nghiêm trong nhưng nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện.Đoạn code của ta như thế này sẽ xảy ra lỗi.
<asp:textbox id="txt1" text="<%# DataBinder.Eval(
       Container.DataItem,"Address")%>"  runat="server" />

Đơn giản ta chỉ cần đổi text=" " thành text=' ' như bên dưới
<asp:textbox id="txt1" text=' <%# DataBinder.Eval(
       Container.DataItem,"Address")%> '  runat="server" />

Hiện có 1 comments :

Nguyen KimTrang

e chỉnh dấu nháy đôi bằng dấu nháy đơn rồi nhưng nó vẫn báo lỗi thế hjx

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))