Tab Menu

Lấy về số dòng ngẫu nhiên trong SQL database

AnhDaiDienBaiDang Select a random rows from a SQL database.

Có rất nhiều cách để lấy một hoặc một số dòng dữ liệu (record) ngẫu nhiên từ Database. Đây là một vài câu SQL để làm điều đó mà không cần code xử lý thêm ( như trước kia s từng làm - chuối :D). Do đặc tính của mỗi một hệ CSDL nên cũng có sự khác nhau chút ít ở mỗi câu SQL.


Lấy 1 dòng dữ liệu ngẫu nhiên với MySQL
SELECT column FROM table
ORDER BY RAND()
LIMIT 1
Lấy 1 dòng dữ liệu ngẫu nhiên với Microsoft SQL Server
SELECT TOP 1 column FROM table
ORDER BY NEWID()
Lấy 1 dòng dữ liệu ngẫu nhiên với Oracle
SELECT column FROM
( SELECT column FROM table
ORDER BY dbms_random.value )
WHERE rownum = 1
Lấy 1 dòng dữ liệu ngẫu nhiên với PostgreSQL
SELECT column FROM table
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 1

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))