Tab Menu

The first article


Bài viết chỉ dành riêng cho tác giả. Trình bày cách sử dụng những kí tự tắt để biên tập bài viết nhanh, gọn, đẹp. Chỉ có tác dụng trong blog này.


+ Style ảnh dùng làm ảnh đại diện bài đăng.
<img class="post-avatar" />
AnhDaiDienBaiDang

+ Style cho ảnh minh họa trong bài viết.
<img class="img"/>


+ Kí tự viết tắt trong chế độ HTML sử dụng để soạn thảo bài đăng.

+ Style cho các external link.
<a class="demo">...</a>
see demo link

+ Style cho những đoạn code đơn giản
<a class="scode">...</a>
#root: dir /etc/log/ok

+ Hiển thị đoạn code trong lập trình
<pre class="brush: js"> 
...
</pre>
var cartTotaler = (function () {
  var total = 0; tax = 0.05;

  // other code other code other code other code other code other code other code other code

  return {
   addItem : function (item) { },
   removeItem : function (item) { },
   calculateTitle : function () { }
  };
}());
Xem brush:
+ Style cho đoạn ghi chứ
 <div class="note"> here </div> 
hoặc
#.note here #./note (bỏ dấu chấm . nhé)
Chú ý, ghi chú Chú ý, ghi chú

+ Đoạn nhúng video vào blog

<script type="text/javascript">
 printAudio("http://content.longtailvideo.com/videos/flvplayer.flv");
</script>

+ Đoạn nhúng MP3 của Zing
<script type="text/javascript">
printZing("http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHxmybxpnRdStZvctFnkm");
</script>

+ Nút download
<script src="http://dstats.net/dstatsjs.php?file=http://www.mediafire.com" type="text/javascript">
</script> 
<a href="http://dstats.net/download/http://www.mediafire.com" target="_blank">
</a>
<div class="download">
<a href="http://dstats.net/download/http://www.mediafire.com" target="_blank"><span>:<script type="text/javascript">
document.write(dsCounter+ " l&#432;&#7907;t");
</script></span></a></div>

+ Thống kê Page Rank

Hiện có 0 comments

« Bài mới hơn

AboutRSS
Coming soon... :))