Tab Menu

Session và Cookie trong PHP

session và cookie trong php The difference between session and cookie in php

Cookiesession là hai phương pháp sử dụng để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này sẽ giúp bạn tạo ra sự chứng thực hiệu quả bởi việc xác nhận thông tin trước khi truy cập vào một phân vùng cố định.


Session: (Phiên làm việc)
Biến session trong php dùng để lưu trữ thông tin hoặc thay đổi sự thiết lập trên phiên làm việc của User. Khi session được khởi tạo, nếu không được xóa giữa chừng thì nó sẽ tồn tại trong suốt 1 phiên làm việc, session sẽ được lưu trữ trên server.
<?php session_start(); // buộc có
 $_SESSION['views']=1;
 ?> <html> 
<body>
 <?php //retrieve session data echo
 "Pageviews=". $_SESSION['views']; 
?>
 </body>
 </html>
Hủy session
<?php 
unset($_SESSION['views']); 
?> 
Hoặc
< ?php
session_destroy(); 
?>
Giải thích: Ví dụ trên tạo ra 1 biến session tên views để lưu lại số lần xem trang đó trong 1 phiên làm việc.
ð Cụ thể session dùng lưu lại những thông tin tức thời không có tính lâu dài, như đánh dấu Login giữa các page trong 1 site tại thời điểm online. Khi logout hay thoát khỏi site thì session bị hủy theo.

Cookie
Là 1 file nhỏ mà server chèn vào máy tính người dùng. Khi browser gửi yêu
cầu đến server, cookie sẽ được gửi kèm nhầm đáp ứng mục đích nào đó.
Cookie tồn tại trên máy trong một khoản thời gian định trước tùy người lập
trình. Chính vì thế ta có thể truy cập 1 website mà không đăng nhập nếu trước
đó đã set cookie đối với site đó.
Cú pháp: setcookie(name, value, expire, path, domain);
< ?php
setcookie("user", "Alex Porter", time()+3600,["/"],["yousite"]);
?>
Hủy cookie
< ?php
// set the expiration date to one hour ago
setcookie("user", "", time()-3600);
?>
Cookie phải đặt trước thẻ <html>.
Biến "Path" trong cookie nên là root folder (/) để tất cả các trang con có thể truy xuât cookie.

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))